Wednesday, June 22, 2005

با رای دادن به برادر احمدی نژاد در مقابل دشمنان اسلام خواهیم ایستاد

آنانی که خواب آزادی را می بینند؛ هنوز در خواب هستند.
شب ها خیابان های تهران دیدن دارد.
لباس های مشکی؛ چفیه هایی که بر دور گردن ها می باشد
همه و همه حکایت از بازگشت به دهه 60 دارد
بوی شهادت می آید