Friday, December 03, 2004

۱۶آذر و مشت آهنین

منابع آگاه خبر می دهند: در روز شانزدهم آذر ماه سال ۱۳۸۳؛ قرار است در تهران و چندين شهر ديگر از جمله: تبريز؛ اصفهان و... دانشجويان در صدد آشوب و ايجاد اختشاش بر آیند

باید با تئوری مشت آهنین به استقبال آنها رفت