Monday, November 29, 2004

هرم شیطان

حسین درخشان در راس این هرم قرار دارد. البته حسین درخشان فقط یک نام است. در پشت این نام جریانی شیطانی در حال فعالیت است که بر اساس نظریه انقلاب خزنده که به انقلاب خاموش هم تعبیر شده است در حال انجام فعالیت ارگانی می باشند.

بر قاعده این هرم: خبر نامه گویا به مرکزیت فرانسه و اروپای غربی قرار دارد.

رادیو فردا به مرکزیت پراگ و اروپای شرقی قرار گرفته است.

سایت امروز به مرکزیت تهران و هماهنگ کننده داخل کشور.

هماهنگ کننده نیروهای شیطانی در خارج از کشور بر عهده حسین درخشان است. او خط شیطانی را رهبری می کند که اگر بتوانند به خوبی از عهده انجام وظایف سازمانی که باید انجام دهند بر آیند نظام اسلامی دچار یک انقلاب خاموش از درون خواهد شد

حتی بدون شلیک یک گلوله
حسین در خشان سر پل عملیاتی هرم شیطان است. تا زمانی که حسین درخشان باشد در کشور بلوا و آشوب است. ذات حسین در خشان در تشنج و طغیان است

در روزهای آینده حرکت های خزنده بیشتری را از هرم شیطان افشا خواهیم کرد