Thursday, November 25, 2004

از نظر ویت کنگ های کافه نشین و چپ رجعت طلب: بسیجی خوب؛ بسیجی مرده است. کسی است که 20 سال پیش رفته باشد روی مین و مرده باشد. ما را هر چه می خواهید بنامید. با هر نام که راحت تر هستید ما را صدا کنید. ابطحی ما را تئوریسین خشونت می نامد. کوروش علیانی می گوید: بسیجی خوب؛ بسیجی مرده است. علی پیر حسین لو هم ما را دیوانه خطاب می کند

هر چه می خواهید ما را با آن بنامید. ما با کس دیگری معامله کرده ایم. روزها می گذرد و صدای طبل به گوش می رسد