Saturday, November 20, 2004

ویت کنگ های کافه نشین؛ جبهه ضد دین و رگ غیرت

آری! مذهب باید از بین برود تا این بمب تسلیم در قلب این جامعه بتواند منفجر شود؛ اسلام باید به عنوان ارتجاع و مخالف ترقی و تجدد و تمدن به دست میرزا ملکم خان های زمان از سر راه کنار رود تا بانکها و کمپانی ها و کارتلها و تراستها بی هیچ مانعی و مزاحمتی و تعصبی وارد شوند! تا آخرین قطره خونمان اجازه نخواهیم داد خواب کافران ضد دین تعبیر شود

اسکولاستیک جدیدی که عقل را در خدمت تکنولوژی و تکنولوژی را در خدمت تولید و تولید را در خدمت سود؛ می خواهد همه ملتها و ملیتها؛ یک بازار مصرف شوند و همه خصوصیتها و خصلتها و خطوط چهره و اصالتها و دلبستگی ها و... که آنان را تشخیص وجودی و اصالتی معنوی می بخشد محو گردد و همه قالبهااستاندارد شده شوند با نیازهای استاندارد شده؛ چرا که سرمایداری صنعتی آنچه می سازد؛ استاندارد شده می سازد! ملحدان و کافران ضد دین این آرزو را به گور خواهند برد

کسانی که در جبهه کفر نیروی ضد دین جمع کرده اند و می خواهند مشارکت ویت گنگ های کافه نشین را هم جلب کنند باید بدانند اگر می توانند به عقاید کفر آمیزشان رنگ حقیقت ببخشند

ما هم به رگ غیرت مان می نازیم