Wednesday, November 10, 2004

تراژدی هملت

بمب اتم در حال انفجار است. و ما خاموش نشستگان غافل نسل هزاره سوم؛ هر آن به سمت همان سرنوشت محتومی می رويم که ساليانی پيش؛ گردانندگان طرح دهکده جهانی پيش بينی آنرا می کردند؛ ما در حال پيش روی به سمت ناکجا آبادهای فرهنگ و زندگی هستيم و اگر اندکی دقت کنيم خواهيم فهميد که اين لحظات زندگی ما استآنهم در دنيايی که برای آن هزاران اميد و آرزو و فکر و نقشه داشتيم. زمان فراهم شده است برای همان لحظه ای که تعارضها و تناقضهای موجود در غرب و تکنولوژی و تمدن غربی؛ بناگاه رخ نمايند و با يک حرکت؛ تمام تاريخ؛ فرهنگ؛ فکر؛ زبان و انديشه بشری را ببلعد و انسانها؛ همانهايی که زمانی غول بی شاخ و دم اتوماسيون را با شاخ و برگ فراوانش پرواندند و جهانی آرام و سرار رفاه و صلح را به بخت برگشتگان قرنها نسل کشی تاريخ وعده می دادند؛ اکنون سرشکسته و بدبخت چشم به بازی تقدير دارند؛ و هيچ چاره ای جز قدم زدن در شاهراههای انحراف و گمراهی که خود طراح آن بوده اند؛ نمی بينندبراستی تراژدی هملت؛ بهترين نام برای اين دوره است. کشتن فرهنگ بدست ابزار فرهنگی! دو قطبی که بايد با هم باشند اما يکی
وجود ديگری را مزاحم می بيند و اين ابزار فرهنگی است که در آخر؛ فرهنگ را برای ابد به قتل می رساند؛[ وبلاگ و در کل اینترنت ابزاری بسیار قوی هستند که در قرن بیست و یکم مورد استفاده قرار می گیرند ]
و در اين کشاکش بايد ديد که آيا فرزندی بنام غيرت وجود دارد که انتفام مرگ پدر را بگيرد